GoTo Naverne-CUK.dk

HB Møder og Referater

 

    HB-Mødet Kl: 1100
den 17.Oktober 2020 i Slagelse
I Hulen Fruegade 36-4200 Slagelse

Dagsorden

1: Velkomst v/Formanden
2: Evaluering af Stævnet i Holbæk
3: Drøfte forslag fra CUK-Vejle
4: Drøfte tilretning af Hovedvedtægter
5: Orientering ang. DfS v/ Hans Emborg
6: Evt.
7: Ny mødedato.Referat fra HB. Møde
Lørdag 17.10.2020

Velkomst ved formanden. Og ny Næstformand Per Jensen og Erik Andersen.

Tilstede var hele bestyrelsen.

Evaluering af delegeretmødet i Holbæk.

Det gik efter al forventning, trods de stramninger som på tiden er indført i hele landet på grund af Civid-19.

Et rigtigt godt stævne og en stor ros til alle hjælpere som gjorde det godt.

Der kom forslag fra Vejle som blev gennemgået og som vil komme senere i svenden.

Herefter berettede redaktøren om den farende Svend og han vil gerne have en frivillig hjælper, håber der er nogle som vil hjælpe.

Formanden orienterede om det kommende CCEG Kongres som skal afholdes i Sønderborg og pointerede, at det er HB i tæt samarbejde med Sønderborg kommune, samt CUK-Sønderborg som står for arrangementet.
Grunden til, at kongressen afholdes i Sønderborg er, at de faciliteter som bliver stillet til rådighed af kommunen, kan CUK ikke finde andre steder, uden det vil blive en bekostelig affære, hvilket ikke er tilfældet i Sønderborg.
Nærmere informationer vil fremkomme, når tiderne forhåbentlig bedre sig indenfor de næste måneder.

Nyt møde blev foreslået i Silkeborg 6 marts kl.11

Referat

Ove Graae

 

 

 

 

HB-Mødet Kl.: 1100
den 07.marts 2020 i Odense
i

Dagsorden

1:  Velkomst ved formanden
2:  Møde med Ole Bøwig ang. mail.
3:  Behandling af indkomne forslag.
4:  Kopiering af Hjemmesiden Fra nuværende Typo3 til
     nutidig Typo 3,der opdateres.Hvilket ikke er tilfældet
     med nuværende Typo 3 (Udgaven er fra 2006)

5: Orientering ang. DfS v/ Hans Emborg

6: Evt.

7: Ny mødedato

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat fra HB. Møde
Lørdag 07.03.2020

Tilstede var Kaj Jepsen, Carl Otto Enevoldsen, Ove Graae, Hans Emborg, Jan Erik Johansen og Christian Riedel.

Formanden bød velkommen og aflagde referat.

Punkt.1
Formandens beretning.

Velkommen til dette HB-møde her i Odense den 07-03-20, der er det sidste, inden vi mødes igen til Pinse. Som det fremgår af dagsorden, er der forskellige emner, der skal drøftes. Der er fra næstformanden i Hillerød fremsat ønske om, at HB er til stede som observatør ved deres generalforsamling den 28. marts 2020, idet der er fremsendt dagsorden til medlemmerne, der ikke er forenelig med foreningsnormer, samt der er oplyst det fulde cpr-nummer på personer, der er medlemmer i foreningen. Dette er i strid med Datalovgivningen. Velkommen.

Punkt. 2. udgik.
 

Punkt. 3.
Behandling af indkommende forslag fra formanden i Hillerød angående Karl Jensen. Bestyrelsen vedtog at sende 2 observatører til deres generalforsamling.

Det blev Jan Johansen og Carl-Otto Enevoldsen som deltager.
 

Punkt 4.
Der er indkommet forslag fra Børge Dantoft Sønderborg. Forslaget skal behandles på delegeretmødet i Holbæk..

Punkt.5
Kopiering af Hjemmesiden fra nuværende Typo 3 til Word Press, der opdateres. Hvilket ikke er tilfældet med nuværende Typo 3 (Udgaven er fra 2006) Vi har fået 3 tilbud der skal behandles på delegeretmødet i Holbæk, og Kassereren ansøger fonde til udgiften.

Punkt 6.
Orientering ang. DFS. v/ Hans Emborg Hans mener, at det kører godt, og han får materialet til bladet ind i god tid, og trykkeren er hurtig færdig med bladet, så det kan komme ud til tiden.

Punkt. 7. Eventuelt.

Christian orienterede om det arrangement, som afholdes i Sønderborg i forbindelse med 100 år for genforeningen. Punkt 7. Nyt møde. Datoen bliver fastsat ved stævnet i Holbæk
.

Referat. Ove Graae


Referat fra bestyrelsesmødet
lørdag den.10.3.2018

 1.
Formanden bød velkommen til mødet som er det sidste i denne termin.

2.
HB. har gennemgået Odenses foreningens vedtægter, HB kan ikke godkende dem, da de ikke stemmer

overens med de vedtægter som er vedtaget, som er godkendt på Odenses foreningens generalforsamling i 2017.

HB. må i stedet regne med de vedtægter som er vedtaget på deres generalforsamling i 1996.

3.
HB. har gennemgået de forslag som er indsendt og skal behandles på delegeretmødet i Aalborg den 20. maj 2018.

Nyt møde den 18. maj Kl. 19.

Referent
Ove Graae.


Referat fra bestyrelsesmødet
lørdag den.4.3.2017

Formandens beretning.

Velkommen til dette HB. Møde her i Odense den 04-03-2017, der er det sidste, inden vi mødes igen til Pinse. Som det fremgår af dagsorden, er der forskellige emner, der skal drøftes, så endnu en gang velkommen.

Med kno
Kaj Jepsen

2:  Beretning ved Hovedkasserer
HB. Gennemgik regnskaberne som er godkendt og fundet i orden.

Regnskaberne er også i Svenden og godkendt af foreningens revisorer.

3:  Beretning ved Redaktør.
Richard syntes at det går rimeligt godt. Indlæggene kommer i god tid.

Der har været et par enkelte smutter i mærkedagene. Ikke noget han kan gøre for.

Han har lige sat et forkert efternavn i, som også har resulteret i en diskussion,
ikke så meget om navnet, men om datoen. Han kan kun sætte det i som han får oplyst.

4: Ansøgning om fonde.

HB: Har ansøgt forskellige fonte, om tilskud til materialer, så vi kan få Svenden skannet ind så man i fremtiden kan bruge den som søgemaskine.

5: Indkommende forslag til delegeretmødet.

HB. Gennemgik de forslag som er indkommet til delegeretmødet. 

  • Forslag fra Jan-Erik Johansen - Vedr. Evt.Naverstævne på Hygum Hjemstavnsgård
  • Forslag fra Jan-Erik Johansen - Vedr. Rejsebogen
  • Forslag fra Naverne i Hørning - Vedr. Offentliggørelse af fødsesdage og jubilæer i Svenden
  • Forslag fra Calgary - Vedr. Æresesmedlem
  • Forslag fra Nakskov - Vedr. Æresmedlem
  • Forslag fra Nakskov - Vedr. Æresmedlem

6: Eventuelt.
Intet at berette

7: Ny mødedato.
Det blev aftalt at holde næste møde den anden juni i Skælskør.

Herefter sluttede mødet.
Referent.
Ove Graae.

 

 


Referat fra bestyrelsesmødet
lørdag den.01.08.2017

1. Formand
Formandens beretning.

Velkommen til HB-mødet her Vejle, der desværre måtte flyttes fra Odense, idet lokalet hos Ungarsk Vinstue var optaget fra kl. 1000. Mødet her bære præg af de ting, der er foregået siden Pinsestævnet i Nakskov.

Det runde bord, der til daglig står i Holbæk, befinder sig nu på Hjerl Hede, hvor det indgår i en udstilling, som er udformet som en CUK-Naver-hule.

Bordet vil returnerer til Holbæk, når projektet på Hjerl Hede afsluttes sidst i september. Som det fremgår af dagsordenen, er der punkt 4. som jeg sammen med Frode, vil uddybe nærmere, idet det er blevet et" varmt emne " Endnu en gang velkommen til Vejle.

Med kno
Kaj Jepsen, Formand CUK

2. Hovedkasserer.

Der har været 42000 kr. i udgifter på svenden det første halve år. I løbet af de kommende dage, vil Hovedkasseren lægge regnskabet for det første Vi år for forsendelse og trykning af DfS. ud på hjemmesiden.

3. Redaktøren.
Chefredaktørens beretning 1. august 2015

Så har jeg vist fået styr på side 11 og 12, har sat dem op fra ny, så vi fremover har de rigtige sider der bliver sendt ud og kommer på hjemmesiden. Før var det trykkeren der rettede i dem, så nu kan jeg selv igen.

Så er adresselisten kommet i igen, med stor hjælp fra Ole Michael, der har haft skrevet rundt til samtlige foreninger og bedt dem kontrollere oplysningerne. Så adresselisten skulle være 100 % korrekt nu.
Vi mangler stadig at få et indlæg fra årets nav 2013, som plejer at komme på hjemmesiden, i bogen, samt i bladet, og nu har vi årets nav 2015, som jeg har skrevet til og bedt skrive et indlæg, nu må vi se om han reagerer.

Der har været et par indlæg fra Himmelfarts træffet i Ribe i Mester Tidende, samt et indlæg fra "Navertæf i Nakskov" i Extra Posten Lolland, som jeg vil prøve at sætte i "Den farende Svend".
Mit opråb om at sende deres indlæg så hurtig så muligt, har givet lidt, men lad os nu se om det bliver bedre efter sommerferien. Ellers synes jeg det går godt.

4. Opsigelse af svenden.
Bestyrelsen er blevet enig om, at opsige samarbejdet med vores trykker pr dags dato. Da trykkeren ikke kan overholde leveringen, må vi se os om efter en anden som kan lave hans arbejde tilfreds.

5. Stævnebanner
HB arbejder på at få lavet en ny banner og indhente et tilbud på en ny banner.

6. Fordeling af kontakter i CUK.
Formanden. Holder kontakt til Vejle, Kolding, Fredericia, Esbjerg, Sønderborg, Odense samt udlandet.

Kasserer og Redaktør. Holder kontakt til Aalborg, Randers, Herning, Silkeborg, Hørning og Aarhus.

Næstformand og Sekretær. Holder kontakt til Slagelse, Næstved, Holbæk, Frederikssund, Hillerød, København, Nysted og Nakskov.

7. Hjerl Hede.
Der arbejdes videre med programmet og hvem der deltager her.

8. Eventuelt.

9. Dato for næste møde som afholdes i Odense. 05 marts 2016

Referat.
Ove Graae