GoTo Naverne-CUK.dk

Historie

Historien om Silkeborg Naverne
 
Lørdag den 9. oktober 1937 blev der på et møde i Industricafeen i Silkeborg afholdt et møde for at få startet en CUK afdeling i Silkeborg. Det var formanden for Aarhus afdelingen som stod for initiativet og bød velkommen til 15 fremmødte navere. Han gjorde rede for formålet med mødet og fremhævede de opgaver som fremover kunne løses gennem en samling af alle berejste.
 
Efter at have konstateret der var stemning for oprettelse af en afdeling, valgtes malermester Simonsen til formand og kasserer blev “Bette Ras”, karetmager R. Rasmussen. Skomagermester Hasselgaard, bogbindermester H. Jørgensen og tarmmester Valdemar Hansen (Valle), valgtes til bestyrelsen.
 
Foreningen startede med 12 medlemmer og det er siden gået fremad med medlemstilslutningen, så vi i dag har ca. 40 medlemmer i klubben. Opstarten af foreningen skete i Industricafeen, senere flyttede man til Forsamlingsbygningen og Café Remstrup. Så var der en kort tid, hvor man ikke havde noget fast sted, men den 3. december 1972 fik man ny hule i “Pramdrageren”, her havde man fået sit eget hyggelige lokale, men i 1974 var det igen tid at flytte, denne gang til “Kurts Bodega” i Søndergade som man havde til december 1977. Den nye naverhule åbnedes på “Valhal” i Vestergade, hvor der var rigtig huleindvielse med tale af formanden.
 
Tiden i “Valhal” varede dog kort, for allerede i 1978 måtte man flytte igen, denne gang til “Lyspunktet” på Frederiksberggade. I 1979 åbnede man den nuværende hule på Skolegade 19 med pomp og pragt. Indvielsen foregik i den gode gamle naverånd med deltagelse af navere fra Randers, Herning, Sønderborg og selvfølgelig Silkeborg, og med officiel indvielse af borgmester og viceborgmester. I protokollen kan det ses at indvielsen varede flere dage, så det har været én af de bedre, men naverfolket er jo også et herligt folkefærd, som kan få sang, spind og klang til at gå op i en højere enhed. Som tidligere omtalt blev klubben stiftet den 9. oktober 1937. Formand blev malermester Simonsen og karetmager Rasmus H. Rasmussen som kasserer. Sekretær var bogbindermester Hans Jørgensen. Efter 4 år som formand trak malermester Simonsen sig og ny formand blev vandværksassistent P. Møller Nielsen, men allerede året efter blev malermester Simonsen igen valgt til formand, da P. Møller Nielsen ikke ønskede at fortsætte.
 
Den 11. oktober 1947 fejrede Silkeborg Naverklub sit 10 års jubilæum med en rask lille fest på “Sønderport”, med flot pyntede lokale bl.a. gengivelser i farver af navernes glade dage i de unge år, festsange og meget, meget mere. Der var taler ved formanden, malermester Simonsen, og naverkammeraterne fra Randers, Odense og Aarhus mødte talstærkt frem med lykønskninger fra foreningerne. Samtidig forærede den hæderkronede kasserer “Ras” klubben et naverbord, som indviedes ved at alle naverne gik i gåsegang rundt om bordet. Så manglede kun et passende lokale til bordet. I 1948 fik man igen ny hule, denne gang i Den folkelige Forsamlingsbygning, hvor der også var plads til det runde bord med CUK mærket og de indlagte mønter m.v. Det første arrangement var fastelavnsfest hvor menuen var medisterpølse med grønlangkål og ostepinde, samt mange taler i anledningen af den nye hule, med efterfølgende tøndeslagning og dans. På generalforsamlingen genvalgtes malermester Simonsen og som sekretær Hans Jørgensen. Regnskabet viste at medlemstallet var på 29 medlemmer. Ved det ordinære februarmøde havde man besøg af to malersvende, der fortalte om deres arbejdsophold i Schweiz i sidste halvdel af 1948.I april 1949 var der igen generalforsamling, hvor der endnu en gang var genvalg til malermester Simonsen som formand og Hans Jørgensen til sekretær. Klubben havde nu 27 medlemmer.
I oktober holdtes efter generalforsamling en meget vellykket festaften sammen med Kjellerup Håndværkerlaug med fællesspisning og efterfølgende dans. I bøgerne kan læses at formanden, malermester Simonsen fylder 60 år, og at han samtidig har fungeret som klubbens formand siden starten, undtagen et enkelt år. Klubben er igen kommet op på 29 medlemmer. Den 18. juni 1950 var der Jydsk-Fynsk Naverstævne i Silkeborg, hvor man kl. 10.00 samledes i Den folkelige Forsamlingsbygning og spiste frokost, inden der var delegeretmøde. Efter delegeretmødet var der sejltur til Slåensø hvor man indtog kaffen med efterfølgende tilbagetur til Silkeborg, hvor middagen blev serveret kl. 19.00. Menuen bestod af Kalve- og flæskesteg og frugtgrød og derefter dans. Deltagere fra Odense, Vejle, København, Aalborg, Randers, Aarhus, Horsens og sågar fra Kiel.
 
Igen i 1951 var der ved generalforsamlingen i april genvalg til formand malermester Simonsen og sekretær Hans Jørgensen. Man er igen på 27 medlemmer. Generalforsamlingerne for 1952 og 1953 genvælger atter malermester Simonsen og Hans Jørgensen, henholdsvis til formand og sekretær. Klubben er nu på 26 medlemmer. Generalforsamlingen i 1954 genvalgte atter formand malermester Simonsen og sekretær Hans Simonsen. Klubben havde en kassebeholdning på 200.- kr. Medlemstallet var nu på 24 medlemmer. Kasserer, karetmager Rasmus R. Rasmussen, kaldet “Ras”, havde i marts måned været medlem af CUK i 40 år. Han arbejdede flere steder i Tyskland og indmeldtes i Hannover, men krigen i 1914 tvang ham hjem og fra klubbens oprettelse i 1937 fungerede han som en trofast og stabil kasserer som forstod at forvalte økonomien på bedste måde.
 
Klubbens formand, Volmer Simonsen, fejrer den 13. marts 1955 sin 65 års fødselsdag. Han har fungeret som formand siden klubbens stiftelse i 1937, undtagen et enkelt år. Klubben har i april 1955 af 27 medlemmer. På generalforsamlingen i april 1956 blev der genvalg til malermester Simonsen, medens der var nyvalg til væver P. Skole Jensen, idet bogbindermester Jørgensen takkede nej på grund af svigtende helbred. Klubben er i 1956 på 24 medlemmer. Efter generalforsamling og genvalg til bestyrelsen til både formand og sekretær, bød man et nyt medlem, restauratør Hansen, Jelling kro, velkommen med velkomstsang og taler. Klubbens medlemstal er nu på 24 stk. Tidligere medstifter af klubben og sekretær gennem mange år, bogbindermester Hans Jørgensen, afgår ved døden, knap 70 år gammel, og blev mindet i klubben. Den 12. april var der generalforsamling i hulen, med rigtig mange fremmødte. Der var nyvalg til maler Andersen (Krølle) til revisor i stedet for afdøde Hans Jørgensen. Efter generalforsamlingen var der underholdning af de fremmødte på skift med sang og taler til sent ud på natten. Klubben er nu nede på 20 medlemmer. På den halvårlige generalforsamling i oktober 1958 var der genvalg til kasserer RAS og tarmmester Hansen samt revisor snedker Munk, hvorefter der blev sunget og skålet på bedste vis. Klubbens kasserer siden klubbens oprettelse i 1937, karetmagermester Rasmus Hansen Rasmussen, kaldet “RAS”, afgår ved døden den 1. april 1959. Klubben mistede herved en pligttro kammerat, der var kendt over hele landet for sin store og opofrende indsats for CUK.
Ved generalforsamlingen i april åbnede formand Simonsen mødet og udtalte smukke mindeord over nu afdøde kasserer RAS. Regnskabsaflæggelsen blev på grund af RAS’ død udsat, mens der var genvalg til både formand Simonsen, sekretær P. Skole Jensen og revisor Krølle. Nyvalgt som næstformand blev maskinarbejder Hans Christensen. Som nyvalgt kasserer valgtes tarmmester Valdemar Hansen, men ellers forløb aftenen med mindet om den nylagt afdøde kasserer, RAS. Medlemstallet er nu nede på 19 stk., men på hulemødet i august bliver der optaget 3 nye medlemmer, så klubben igen kommer op over de 20 medlemmer. Den 8. februar 1960 afgår formand malermester Volmer Simonsen ved døden, og bliver mindet af klubben. Han var medstifter af klubben i 1937 og har været formand til sin død med undtagelse af et enkelt år.
 
Den 9. april 1960 afholdt klubben sin halvårlige generalforsamling, med stor tilslutning. Næstformand Hans Christensen ledede mødet i formandens forfald, og indledte med at mindes denne. Ved valgene blev Hans Christensen valgt til ny formand, slagter Riis blev næstformand, mens de øvrige blev genvalgt. Medlemstallet er fortsat på 20. Der blev afholdt landsnaverstævne den 5. og 6. juni i Silkeborg, med klubben som arrangør. 1. pinsedag med møder, frokost og middag med efterfølgende selskabeligt samvær og dans. 2. pinsedag var der sejltur til Himmelbjerget. I velkomsten stod at læse: Tag ranslen på ryggen og staven i hånd, mød op din pige, det højner vor ånd! 1960 var et år, hvor klubben og dens medlemmer havde meget at se til, for den 16. juni fyldte sekretær P. Skole Jensen 75 år. Han har i sine unge dage rejst meget rundt i især Tyskland, hvor han fik mange gode venner gennem årene. Den 8. oktober afholdtes generalforsamling, hvor der blev optaget nye medlemmer, valgt ny kasserer, og besluttet at afholde torskegilde lørdag den 3. december. Den nye bestyrelse ser nu således ud: Formand, maskinarbejder Hans Christensen, næstformand, slagter Riis, kasserer, tarmmester Valdemar Hansen, sekretær, væver P. Skole Jensen og lokaleinspektør, bryggeriarbejder Willy Lehmann Jensen. Ved generalforsamlingerne og valgene i 1961 var der genvalg til samtlige. Medlemstallet er på 23 stk. Sekretær P. Skole Jensen fejrer den 9. juni guldbryllup, som selvfølgelig bliver behørigt fejret. Den 12. februar 1962 fylder kasserer Valdemar Hansen, 65 år, og bliver fejret efter alle kunstens regler. Han var, ligesom P. Skole Jensen medstifter af klubben i Silkeborg i 1937 som til efteråret fejrer 25 års jubilæum. Ved generalforsamlingen den 7. april var der enorm tilslutning med optagelse af et nyt medlem, og genvalg til bestyrelsen. Klubben er nu på 22 medlemmer. Den 6. juli afholdes der hulemøde i Cafe Remstrup, hvor det blev vedtaget at holde fremtidige møder frem til generalforsamlingen til efteråret. Den 13. oktober afholdtes 25 års stiftelsesfest på Cafe Remstrup hvor der blev uddelt guldnål til slagter Valdemar Hansen, skomager V. Hasselgaard og væver P. Skole Jensen. Der var gæster fra Aarhus, Randers og Aalborg samt hovedbestyrelsesmedlem Kai Føns Bach, der holdt en festlig tale til hver af de tre jubilarer. Udover dette fik klubben gaver, f.eks. et bordbanner, et flot udskåret naversvend, en Haj-Madonna og koen Rosa. Efter spisning var der musik og dans til ud på de små timer. Først på året var det igen tid at fejre to medlemmers 25 års jubilæum. Det var denne gang Simon Simonsen, der som 17 årig rejste til Argentina og blev mejerist. Han var væk i 11 år og har rejst i 3 verdensdele. Den anden som kunne fejre 25 års jubilæum var maskinarbejder Alfred Terkildsen, som i ungdomsårene rejste Tyskland rundt og gjorde nytte som maskinarbejder i en stor del af de tyske byer. Ved generalforsamlingen i april 1963 kunne ses at medlemstallet er oppe op på 27. Ny formand blev Valdemar Hansen der også fortsætter sit hverv som kasserer, genvalg til P. Skole Jensen og maler Andersen. Nyvalgt blev savværksarbejder Viggo Pedersen. Formand og kasserer Valdemar Hansen, der blev genvalgt på generalforsamlingen i april, nedlægger formandshvervet sidst på måneden, og man indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling den 1. maj hvor tidligere formand Hans Christensen blev valgt. Man er nu oppe med 30 medlemmer.
 
Den 2. oktober blev slagter Viktor Riis valgt til ny kasserer i stedet for Valdemar Hansen. Ellers var der genvalg til resten af bestyrelsesmedlemmerne. Den 10. oktober 1964 kunne fejres at musikdirektør Gustav Thomsen havde været medlem af CUK i 25 år. Han rejste i de unge år ud, bl.a. i Tyskland. Sekretær P. Skole Jensen fylder den 16. juni 1965, 80 år, og bliver fejret efter alle kunstens regler i klubben. Han var i sine unge dage (1914-1918), i Hamburg, Neumünster m.v.
Ved generalforsamlingen i oktober 1966 var der nyvalg til elektriker Henning Nellemann Petersen som kasserer i stedet for slagter Riis som ikke ville mere. Medlemsskaren er nu oppe på 33.
 
Lørdag den 14. oktober var der 30 års stiftelsesfest på Hotel Lysbro, med deltagelse af naverbrødre fra Aarhus, Randers, Herning og Aalborg. Desuden medvirkede hovedbestyrelsesformand Kai Fønss Bach og frue. P. Skole Jensen, der var mangeårigt medlem af bestyrelsen som sekretær afgår ved døden den 30. januar 1968, 82 år gammel. Et medlem som med megen viden og humor var gået bort, og klubben mindedes ham for alt det gode han gennem årene havde stået for. Ved generalforsamlingen i april var der genvalg til formand Hans Christensen og da kassereren var på rejse valgtes Willy Lehmann til bisidder som formandens kasserermedhjælp. Ny sekretær efter afdøde P. Skole Jensen, blev Egon Petersen. Efter nogle gode år er medlemstallet på 22. Generalforsamlingen i april 1971 blev holdt privat, da samlingsstedet, Cafe Remstrup er lukket på grund af sanering. Der var genvalg til samtlige i bestyrelsen. Man har nu 21 medlemmer i klubben.
Hulemøderne bliver for en tid på skift privat hos de enkelte medlemmer, da man endnu ikke har fundet nyt sted til hule, men den 3. september kunne man mødes i et nyt lokale på “Pramdrageren” hvor den nye hule blev indviet. Ved generalforsamlingen i 1972, var der genvalg til Henning Pedersen (Mühle) og Willy Lehmann Jensen og kontingentforhøjelse til 5.- kr. pr. måned. Nu er medlemstallet helt nede på 17. Efter generalforsamlingen i april 1973 kom bestyrelsen til at se sådan ud: Formand Hans Christensen, kasserer Henning (Mühle), sekretær Børge Simonsen (“Farmand”), revisor Otto Nielsen og Valdemar Hansen, suppleanter Anton Olesen og Otto Nielsen. Der er nu kun 15 medlemmer i klubben. I august 1974 skiftes der hule til Kurts Bodega. Formanden bød velkommen og to nye svende blev optaget. I oktober afgår Valdemar Hansen ved døden. Han havde været med til at stifte Silkeborg afdelingen i 1937 og var praktisk talt med på alle de naverstævner der blev holdt. Klubbens formand kan i april 1975 fejre sit 25 års jubilæum i CUK. Han har været i Stockholm, Zürich, ved rivieraen, Amsterdam, inden han igen rejste mod nord til Oslo og Stockholm. Klubben er nu atter oppe på 20 medlemmer. I maj 1976 er det igen tid at finde en ny hule i stedet for Kurts Bodega. Den nye hule findes på “Valhal” i Vestergade. hulefar er Knud Jensen. Lørdag den 9. oktober 1977 fylder klubben 40 år. Dette markeres ved en fest på restaurant Valhal med deltagelse af navere fra Aarhus, Stockholm, Randers, Horsens, Herning og København.
 
Den 12 februar 1978 fejredes blikkenslager Karl Lynnerups 70 års fødselsdag. Han blev medlem i 1931 og drog med 100.- kr. på lommen af sted til Belgien hvor han efter nogen tids arbejde drog videre til Rhinen hvor han arbejdede som stenhugger, gadefejer og brændesaver. I 1978 skal der atter indvies ny hule, som er i “Lyspunktet” på Frederiksberggade, desværre uden formanden, Hans Christensen, da han er syg og ligger på sygehuset. Det blev vedtaget at Silkeborg i 1979 skal være vært for pinsestævnet. På det efterfølgende hulemøde var formanden atter at genfinde blandt de oppegående, og der blev nedsat et udvalg til pinsestævnet bestående af formand Hans Christensen, kasserer Mühle, Kurt Andersen og Børge Farmand. Hulen i “Lyspunktet” på Frederiksberggade er nedlagt, så nu står man igen uden hule, og må derfor atter ty til hulemøder rundt hos bestyrelsen.
 
Først på året i 1979 indbydes alle naverne i hele verden og andre steder til Naverstævne i Danmarks Perle: Silkeborg, den 2.-3. og 4. juni. Der endnu ikke fundet en ny hule. Programmet for naverstævnet i pinsen er ret omfattende og ser sådan ud: Lørdag den 2. juni mødes man på “La Strada” kl. 15.00-16.00 hvor stævnemærke købes og indkvartering anvises. Kl. 19.00 er der en let middag på “La Strada” og kl. 20.30 afholdes hulemøde med dans og underholdning.
Søndag den 3. juni begyndes kl. 9.00 med fotografering foran det gamle rådhus, kl. 9.30 er der delegeretmøde og for de ikke-delegerede er der en sejltur på Silkeborgsøserne. Kl. 12.30 spises delegeretfrokost og kl. 18.30 er der festmiddag på “La Strada” med dans og underholdning.
 
Mandag den 4. juni mødes man på Torvet og tager afsked. I referatet efter Pinsestævnet kan i “Svenden” bl.a. læses:
Det er sikkert med stor lettelse at Silkeborgnaverne nu ser tilbage på dette års stævne, men vel også med en vis tilfredshed over at alt blev så vellykket som det gjorde. Det er et stort arbejde der er lagt i forberedelserne til dette fine og vellykkede stævne, og de kan med rette føle sig stolte over forløbet. Man kan blot læse referaterne fra de forskellige afdelinger, hvor tilfredsheden med stævnet genspejler sig gang på gang. Der har sikkert fundet en alvorlig samtale sted med Vor Herre, thi finere vejr til at holde stævne i, kunne man ikke ønske sig. Hele festaftenen forløb på en for naverne værdig måde og delegeretmødet var fint arrangeret, med rigelig tid og plads til at drøfte de sager der kom frem. Modtagelsesaftenen var en hel fest for sig selv og med ca. 120 personer til spisning må man sige det var en festlig start på hele stævnet. Det var også dejligt at se så mange unge medlemmer deltage, det er jo dem der skal føre CUK videre. Også dejligt at se en del kammerater fra de fremmedskrevne tyske afdelinger. I juni 1979 får man ny hule på Skolegade 19, 1. sal og glæder sig herover med god mad, historier, sang og spind. Den 17. august afholdes der forsinket generalforsamling, hvor man takkede Silkeborg byråd for økonomisk bistand i forbindelse med den nye hule. Lokaleinspektør i den nye hule blev Henning Mühle Pedersen, der sammen med Børge Farmand og Peter havde stået for indretningen. Den 12. oktober er der officiel indvielse af den nye hule på Skolegade 19, 1. sal, hvor der er gæster fra Randers, Herning, Sønderborg og selvfølgelig Silkeborg. Der var taler og lykønskninger af borgmester og viceborgmester og masser af sang, spind m.v. Ved generalforsamlingen i april 1980 skulle der vælges ny kasserer, da Henning Mühle ikke ønskede at fortsætte. Valgt blev i stedet Kurt Andersen. Den nye bestyrelse ser derefter sådan ud: Formand Hans Christensen, kasserer Kurt Andersen, sekretær Børge “farmand” Simonsen, lokaleinspektør Henning Mühle Pedersen, og revisorer Egon Petersen og Willy Lehmann Jensen. Medlemsopgørelsen viser at der er 31 medlemmer i Silkeborg-afdelingen. Ved generalforsamlingen i 1981 skete der ikke udskiftning i bestyrelsen dog er medlemsopgørelsen igen for nedadgående, da der ved udgangen 1981 var registreret 26 medlemmer. Den 7. maj 1982 kan Henning Mühle fejre 25 år i CUK. Her gengives hvad han fortalte om sit rejseliv: I 1947-48 rejste jeg til Sverige og arbejdede først på Trelleborg Gummifabrik ca. 2 måneder, så fik jeg arbejde på Slagteriet, rejste senere til Varberg hvor jeg fik arbejde i en hærdesmedje. Derefter igen på Slagteri, denne gang i Varberg, derefter på Slagteri i Alvesta. Om efteråret drog jeg tilbage til Varberg og fik hyre på et skib og sejlede for Svea Bolaget på England efter biler. Senere på Tenerife i frugtfart. Men alt får en ende og i 1952 kom jeg hjem, traf en dejlig pige som jeg blev gift med. Ved hulemøde og generalforsamling den 1. oktober 1982 blev kontingentet forhøjet til 30.- kr. om måneden, på grund af stigning på lys og varme, og for at kunne fortsætte med hulen på den nuværende adresse. Kontingentstigningen vil være gældende fra 1. januar 1983. Bestyrelsen fortsætter uændret.
 
Den 9. oktober fejrede man 45 års jubilæum med fremmøde fra Herning, Randers, Stockholm og Sønderborg afdelingerne med god mad, hilsener, telegrammer og ting og sager (gaver) til hulen.
 
Pr. 31. december 1982 kan se af der er 28 medlemmer i afdelingen. Formand Hans Christensen fejrer den 2. februar 1983 sin 60 års fødselsdag og bliver i den anledning gratuleret. Han kunne på det efterfølgende hulemøde byde velkommen til 18 friske og veloplagte svende samt takke for opmærksomheden. Generalforsamlingen i april og oktober 1983 gav ingen udskiftninger i bestyrelsen og man optog 1 ny svend på behørig vis. Medlemslisten fortæller at der nu er 35 medlemmer i Silkeborg afdelingen, en glædelig fremgang. Bestyrelsen er stadig uforandret efter forårets generalforsamling i 1984. Den 6, juni fejrer Silkeborg afdeling 2 medlemmers 25 års jubilæum. Det er malermester Egon Pedersen, som i 1953 drog til Grønland og var med til at oprette kolonien og bopladser for Thule-eskimoerne, Kranak 150 km nord for Thule, var en tur i USA, inden han tog hjemefter igen. Den anden er barber Willy Lehmann Jensen, der drog til Tyskland, blev ansat ved jernbanen i Rostock hvor han var frem til krigsudbruddet og blev udvist, men han var dog også en tur i Hamburg inden det blev “for varmt” og han måtte tage hjem. Tidligere kasserer Henning Mühle Pedersen kunne den 10. juni 1984 fejre sin 60 års fødselsdag, men desværre nåede han ikke at fejre dagen da han kort inden afgik ved døden. Ved generalforsamlingen i oktober var der genvalg til alle undtagen sekretær Børge Farmand, som ønskede at stoppe efter 11 år. Nyvalgt til at varetage det store arbejde med at skrive referater blev SIB. Medlemsskaren er efterhånden blevet stabil med over 30 medlemmer. I marts 1985 afholdes torskegilde med over 30 fremmødte og en perfekt stemning, hvor det bliver kvinderne som bliver fremhævet, da det var dem som havde frembragt noget rigtig godt torsk. Gildet gav dog et mindre underskud, som man på den efterfølgende generalforsamling besluttede at udligne med et tilskud fra kassebeholdningen. Der var genvalg over hele linien til bestyrelse. Ved generalforsamlingen i oktober kunne man med sorg mindes kasserer Kurt Andersen, der døde kun 59 år gammel. Generalforsamlingen valgte Leif Rasmussen til ny kasserer, resten af bestyrelsen blev genvalgt. I april 1986 afholdt man atter torskegilde med fuldt hus og den efterfølgende generalforsamling i maj, hvor regnskabet efter Kurts død blev gennemgået og godkendt. I september afholdtes en lettere forsinket midsommerfest, i, som der står beskrevet, i en næsten lydisoleret have. De medbragte kulinariske retter blev anbragt til fælles fornøjelse. Aftenen forløb næsten lydløst under spisningen, men desværre blev det hurtigt for køligt, så man måtte forlægge residensen, medbringende mjødkrus, stole, borde samt kvinder. Herefter forløb festen til lidt mere lydhør musik i en mindre “lade”!. Ved generalforsamlingen i oktober var der genvalg til samtlige i bestyrelsen. Dog blev der nedsat en 5 mands komite til at planlægge det forestående 50 års jubilæum, som finder sted i oktober 1987. 1987 står i 50 års jubilæummets tegn. Man må dog midt i forberedelserne tage afsked med Willy Lehmann Jensen, som gennem næsten 30 år har været at finde blandt naverne i Silkeborg. Der bliver dog også tid til at afholde generalforsamlingen i april, hvor hulefar Erik Oksholm fratræder sin stilling. Afløser bliver Lars Reicke. Afdelingen bliver også i foråret forøget med 6 nye medlemmer. 50 års jubilæumsfesten afholdes den 10. oktober med reception i Hulen på Skolegade og efterfølgende fest på Lunden i Vestergade den 17. oktober, hvor man fik lun fiskeret med hummersauce, kalvesteg med gemyse og rubinsteinkage og aspargessuppe til natmad. Til receptionen mødte der mere end 120 personer op og gratulerede og til festen kunne formand Hans Padborg Christensen byde velkommen, bl.a. til æresgæst Poul Juul Jensen, der havde været medlem i 40 år i CUK. Eller forløb aftenen med diverse underholdning samt musik og dans.
Generalforsamlingen sidst i oktober gav ingen udskiftninger i bestyrelsens sammensætning.
 
I april 1988 kunne man fejre Børge Farmands 25 års jubilæum som medlem af CUK. Den lokale radio kom til stede og optog en times udsendelse, hvor også Hans Padborg fortalte om afdelingens historie. Ved efterårets generalforsamling ønskede sekretær SIB ikke at fortsætte og Jens 777 overtog hvervet. Ellers var der ingen udskiftninger. Ved generalforsamlingen i oktober 1989 besluttede man at udskifte dørlåsene og få fremstillet 5 sæt nøgler. Fremover vil der så kun være formanden, kassereren, sekretæren og hulefar der har nøgler. Den sidste nøgle vil blive opbevaret hos formanden. Der er i tidens løb sket en udskiftning i bestyrelsen, så i oktober 1991 ser den siddende bestyrelse således ud: Formand Hans Kristensen (Padborg), kasserer Søren Hvejsel, den øvrige bestyrelse bestod af Jens Sørensen (Kok), hulefar Egon Maler og Jørgen “Kran” Jensen, suppleanter er Børge “Farmand” Simonsen og John Reicke, og revisorerne er Egon Pedersen (Maler) og Vagn Kristensen (Rør). I juli 1992 er medlemstallet endnu et godt stykke over de 30, nemlig helt oppe på 34 stk. Ved generalforsamlingen i oktober vedtog man at hæve kontingentet med 5.- kr. Også CUKs fremtid var til debat, og flere var inde på at rette henvendelse til fagforeningerne, for ad den vej at kunne få at vide, når en svend rejser ud. Og hvad med alle sømænd, tjenere og maskinfolk der sejler verden rundt. Silkeborg afdelingen kan dog tage det roligt, for den har mange unge svende, som nok skal vide at føre CUK videre.
 
Ved generalforsamlingen i oktober 1993 blev der udover valgene, som var genvalg over hele linien, lavet et program for resten af efteråret 1993 og foråret 1994 med gule ærter i november, julefrokost som sammenskud i december og torskegilde i februar. Og der var flot fremmøde til alle arrangementer - mellem 25 og 40 - endda med besøg udefra. Ved generalforsamlingen i april 1994 bød formanden Hans Padborg Kristensen velkommen til pænt mange fremmødte og startede med at udnævne Gaston Szcaurbak til æresmedlem med telegram og krus. Under generalforsamlingen var der en del debat, hvor flere mente der skete for lidt, men de blev tilbagevist da man kunne fortælle, at der da både var julefrokost, gule ærter, torskegilde, 80 års jubilæum i Aarhus og 75 års jubilæum i Aalborg, og så ikke at forglemme hulemøderne. Men fra bestyrelsen var man da selvfølgelig lydhør overfor nye forslag, og anbefalede at forslagsstillerne selv skulle deltage i at få nye arrangementer op at stå. Ved generalforsamlingen i oktober blev bestyrelsen udvidet med 1 medlem, så bestyrelsen ser herefter således ud: Formand Hans Padborg Kristensen, kasserer Søren, bestyrelsesmedlemmer Jørgen Kran, Børge Farmand, Egon Maler og nyvalgt Bent Wils, suppleanter John Reicke og Niels Hauge Andersen. Der var forslag om at søge Danmarks-samfundet om en fane, men ellers forløb også denne generalforsamling stille og roligt.
 
Programmet for vinteren 1994/1995 fik en lille udvidelse, og kom til at se sådan ud: I november skulle spises gule ærter, december skulle man til Herning for at fejre deres 30 års jubilæum, og senere på måneden var der det årlige julefrokost som sammenskudsgilde. I januar ville man arrangere spisning af brunkål og i februar den årlige torskefest. Pinsestævnet i 1995 foregår i Sønderborg den 3. og 4. juni. I juni 1995 kunne man så indvi den nye fane. Det foregik i Alderslyst kirke hvor man fik fanen overdraget fra Danmarks-samfundet og efter at have fået broderet CUKs logo blev den officielt indviet den 25. august. Efter en smuk tale om hendes majestæt Dronning Margrethes betydning for Danmark, slog hulefar Egon (Maler) Pedersen første søm i fanen. Andet søm om fanens betydning for fædrelandet blev slået i af CUKs hovedkasserer Frode Zachariassen. Formand Hans Padborg Kristensen talte om sammenholdet i Silkeborg afdelingen, hvorefter tredie søm blev slået i. I september var det teatret som viste forestillingen “Den ærlige svend”, man var inde og se, og i oktober afholdtes ålegilde, begge med flot fremmøde. Ved generalforsamlingen skete der ikke nogen udskiftning. 1996 begyndte med at fejre to mærkedage, idet Egon Maler i fyldte 75 og Børge Farmand ret kort efter fyldte 70 år. På generalforsamlingen i april var der forslag om at flytte generalforsamlingerne til marts og september, som blev vedtaget. Her blev der også talt en del om det forestående 60 års jubilæum til oktober 1997, og man ville tilbyde at afholde pinsestævnet for at markere jubilæet. I august 1986 måtte man tage afsked med æresmedlem Poul Juul Jensen, som var afgået ved døden. Poul havde før krigen arbejdet i Finland og i 1946 rejse han igen ud, til Stockholm, hvor han blev indmeldt i CUK i 1947. Han var derefter i Oslo, inden har tog hyre ved et norsk rederi og der rejste jorden rundt. Han blev i 1964 overflyttet til Silkeborg og i begyndelsen af 1980’erne afmønstrede han i Amsterdam og boede til sin død i Silkeborg.
 
Ved generalforsamlingen i marts 1997 var der forslag om ens kontingent for alle under 67 år, hvilket gav anledning til en del diskussion med forslaget blev vedtaget og skal gælde fra 1. april 1997. Desuden vedtog man at Silkeborg afdelingen skal have sine egne vedtægter, og man nedsatte et 4 mands udvalgt til at udarbejde disse. Pinsestævnet var godt besøgt og i “Den farende Svend” kunne man læse følgende indbydelse: Når vi mødes til stævne i Silkeborg i pinsen, så kom i god tid. Du skal opleve en ung by (150 år), når livet pulserer i gaderne. Dernæst skal vi sammen nyde de grønne omgivelser ved søerne. Den skønneste tid er midt i maj, hvor bøgen en nyudsprungen. Der er tradition for at stå tidligt op pinsemorgen for at se solen danse, eller muligheden er måske større, hvis du venter med at gå hjem til solen står op. Vi glæder os meget til at se dig og dine her hos os i nogle festfyldte pinsedage” - Med naverhilsen, Silkeborg afdelingen. I juni indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for indstilling af medlemmer til hovedbestyrelsen. Man indstiller Søren Hvejsel og som suppleant indstilles Peter Poulsen (Edderkoppen). Efter dette blev der talt en del om 60 års jubilæet, men man vedtog at tage dette emne op på et senere tidspunkt.
 
I juli vedtog man så at indbyde samtlige medlemmer til 60 års jubilæet. Der ville blive udsendt en officiel indbydelse til alle. Desuden besluttede man også at konsolidere sig i bestyrelsen med en næstformand, som blev Jørgen Kran.
Ved generalforsamlingen i september var der mødt 23 svende. Her blev de nye vedtægter gennemgået og vedtaget. Derefter valg af ny formand, da Hans Padborg Kristensen ikke ønskede at fortsætte. Ny formand blev Peter “Edderkop” Poulsen. Til bestyrelsen valgtes Bent “Svarte” i stedet for Børge Farmand og Jens Kok i stedet for Bent Wils. Børge Farmand fortsatte dog som suppleant.
Ved bestyrelsesmødet i oktober var der konstituering og her ønskede Jens “Kok” at udtræde, så i stedet for ham indtrådte Børge Farmand. Efter konstitueringen ser bestyrelsen således ud: Formand Peter “Edderkop” Poulsen, næstformand Jørgen “Kran”, kasserer Søren Hvejsel, Sekretær Børge Farmand og almindeligt medlem blev Bent Hansen. Suppleant var John Reicke. På et efterfølgende møde blev det dog besluttet at fritage Børge Farmand fra sekretærjobbet og lade Peter Poulsen overtage dette, til man fandt en anden løsning. Søren Hvejsel var blevet valgt ind i hovedbestyrelsen og Peter Poulsen blev valgt som hans suppleant. I marts 1998 var der indbrud i hulen på Skolegade, hvor man fik stjålet pengekasse, diverse drikkevarer, men værst af alt kisten fra Poul Juul Jensen samt stødtanden var forsvundet, og selv om forsikringen dækkede tabet økonomisk, var det ikke nok, da både kiste og stødtand for klubben var uvurderlige. Generalforsamlingerne gav ingen forskydninger, man vedtog dog at lave vedtægtsændringer på den kommende generalforsamling i foråret 1999. På generalforsamlingen i marts fremgik det at man havde fået hulen renoveret med maling og nyt gulvtæppe, så den nu fremstår rigtig flot. Man gennemgik og ændrede vedtægterne som blev tilpasset ønsker og behov for Silkeborg afdelingen. Ved generalforsamlingen i september var der 22 medlemmer til stede, hvor det store og altoverskyggende emne var CUKs 100 års jubilæum til december som ville blive fejret i Aarhus. Efter generalforsamlingerne i 1999 kom bestyrelsen til at se således ud: Formand Jørgen Jensen, næstformand Søren Hvejsel, kasserer Bent Hansen, sekretær Søren Hvejsel, Niels Østergaard og Peter Poulsen blev medlem af bestyrelsen. Suppleanter Niels Peter Jensen og Leif Rohde, fanebærer Niels Østergaard, fanevagt Kjeld Kjær og revisorer Frode Zachariassen og Birger Nielsen. I januar 2000 tidligere formand Hans Padborg Kristensen 50 års jubilæum, og man beslutter at for fremtiden vil der ved jubilæer som markering og gave blive tilbudt snitter og 2 øl til alle for at markere dette. I forbindelse hermed vil der blive udarbejdet en indbydelse som vil blive sendt til alle afdelinger. Kasserer Bent Hansen er langtidssyg og man beslutter derfor at lade Peter Poulsen overtage regnskabet, da man ikke kan undvære en kasserer gennem længere tid. Den 8. februar dør Bent Hansen og man vælger derfor ved bestyrelsesmødet sidst i februar at indstille Peter Poulsen som ny kasserer til generalforsamlingen i marts. Ved generalforsamlingen var mødt 26 svende som Søren Hvejsel bød velkommen til. Han gennemgik og fortalte om den svundne periode, samt fortalte lidt om Bent Hansens sygdom og død, og om nødvendigheden af at få overdraget kasse og bankkonti af Bent til Peter Poulsen. Endvidere ville man prøve at afholde en sommerfest ude på Silkeborg Bad den 19. august og invitere Herning, Randers, Aarhus, Hørning og Vejle. Ved valgene blev Søren Hvejsel valgt til formand for 18 måneder, Peter Poulsen til kasserer for 6 måneder, suppleant for 18 måneder Vagn “Rør” og for 6 måneder Maja Myken. Den ny bestyrelse ser nu således ud: Formand Søren Hvejsel, næstformand Niels Peter Jensen, kasserer Peter Poulsen, sekretær Søren Hvejsel, og medlem Leif Rohde, suppleanter Vagn “Rør” og Maja Myken, revisorer Birger Nielsen og Frode Zachariassen.
Ved generalforsamlingen i september kunne man høre at midsommerfesten på Rørvang var gået over al forventning, og han takkede Lissi og Vagn “Rør” for det gode forarbejde. Sensommerfesten på Badet ved Søvilla blev også en stor succes og man anbefalede at gentage den igen til næste år med gæste udefra. Der var genvalg til samtlige medlemmer af bestyrelsen og den efterfølgende konstituering gav ingen ændringer. Søndag den 28. januar 2001 var det med stor sorg man modtog meddelelsen om at tidligere formand Hans Padborg Kristensen var død, 77 år. Han blev udlært som smed og maskinarbejde i 1942, og i 1944 blev han ansat ved DSB, men i 1946 rejste han til Stockholm hvor han for første gang fik kontakt med naverne. I 1948 arbejdede han i Wintenthur i Schweiz og derefter gik turen gennem Italien, Frankrig, Belgien og Tyskland tilbage til Silkeborg. Han vendte dog tilbage til Stockholm, hvor han mødte sin senere kone Marie. I 1925 rejse de tilbage til Silkeborg og blev overført til Silkeborg afdelingen. Hans var afdelingens formand i 38 år, og har været med til at gøre mange gode ting for klubben op gennem årene og til sin død. Han blev således “Årets Nav” i 1991 og æresmedlem af hele CUK i 1997, to æresposter han var meget glad og stolt af. På generalforsamlingen i marts vedtog man at installere nyt køkken med komfur, køleskab, fryser og opvaskemaskine, der måtte dog højst bruges 15.000 kr. til dette. Ellers var der genvalg til den siddende bestyrelse. Årets begivenhed i hulen i 2001 var nok brylluppet den 9. juni mellem Sanne og Gunner Møller, hvor kommunen stillede med Leif Bøgedahl som giftefoged.
 
Ved generalforsamlingen i marts 2002 kunne formanden fortælle at man fra tømrernes fagforening havde modtaget 500 kr. til hjælp til hulerenovering, og at Kai og “Mjaw” havde sat nyt loft op. Formanden skal en tur til Grønland og Rejsefonden har bevilget en håndsrækning på 5.000 kr. på betingelse af et referat i “Den farende Svend”. Ellers var der kun tilfredshed hele vejen rundt, både med regnskabet og hulens drift. Der var genvalg til den siddende bestyrelse.
Ved efterårets generalforsamling skulle der vælges ny kasserer, da Peter Poulsen ikke modtog genvalg. I stedet blev valgt Ole Eriksen og derudover blev Gunnar Møller valgt som nyt medlem.
 
Den 1. marts 2003 fejrede Børge “Farmand” Simonsen sit 40 års jubilæum i CUK. Han blev i 1949 udlært som maskinarbejder og allerede samme dag rejste han til Hamburg for at dygtiggøre sig. Det førte til et arbejdsliv i Tyskland, Polen, Sverige og Norge, både på boreplatforme, elværker og varmeværker. Efter hans hjemkomst var han ansat som varmemåler i Silkeborg til han gik på efterløn. Ved generalforsamlingen i marts 2003 blev der ikke foretaget udskiftninger i bestyrelsen.
 
Kasserer Ole Eriksen ønskede at trække sig af helbredsmæssige grunde og ny kasserer til næste generalforsamling blev Leif Rohde. Ny i bestyrelsen blev Kai Spaanhede. Ved efterårets generalforsamling i september ønskede Vagn “Rør” ikke at fortsætte i bestyrelsen og Birger Nielsen ønskede heller ikke at fortsætte som revisor. Som ny kasserer valgtes Jørgen Kastrup og Leif Rohde fortsætter i bestyrelsen. I stedet for Vagn “Rør” nyvalgtes Kai Spaanhede til bestyrelsen, mens suppleanter blev Hans Tysker og Vagn “Rør”. Som revisorer valgtes Frode Zachariassen og Kristian Mygen. Der er kommet nyt gulvtæppe på i mødelokalet med økonomisk bistand fra forskellige side. Tæppet er lagt på ved frivillig hjælp. Generalforsamlingen i foråret 2004 gav ikke udskiftning i bestyrelsen, og man besluttede at sende 2 mand til Hillerød til delegeretmøde.
 
Ved efterårets generalforsamling var der mødt 25 medlemmer. Formanden kunne dog ikke deltage af helbredsmæssige årsager, så det blev Kai Spaanhede som åbnede mødet. Efter beretning og regnskab blev Christian Mygen nyvalgt som kasserer, og ellers skete der ikke udskiftninger i bestyrelsen. Ved forårets generalforsamling sagde formanden bl.a. i sin beretning at klubben nu havde 40 medlemmer, men man havde også gode omgivelser som er med til at give en stabilitet der skal til en lille forening. Af forårets aktiviteter nævnte han en tur til Schlesvig, årlig fisketur med børn og børnebørn m.m., pinsestævne i Vejle, Sankt Hans hos Gitte og Kai Spaanhede og sommerfesten på Silkeborg Bad hvor foreningerne i Herning, Randers, Aarhus, Hørning, Vejle, Fredericia og Kolding vil blive inviteret. Ved valgene på generalforsamlingen i efteråret 2005 ønskede Kai Spaanhede og Niels Peter Jensen ikke at fortsætte, i stedet blev Niels Erik Boje og Ole Eriksen valgt. Der er blevet installeret nyt WC samt lavet nyt gulv, der mangler så blot at blive malet, sat nye lamper, spejl og et skab op. Generalforsamlingen i marts 2006 hav ingen udskiftninger i bestyrelsen, men der var stor ros til hulefar Vagn “Rør” for altid at have styr på økonomien og få penge i kassen. I forbindelse med 70 året for foreningens oprettelse den 7. oktober 2007 nedsættes et festudvalg til at stå for dette, bestående af Kai Spaanhede, Jørgen Kastrup, Gunner Møller, Niels Erik Bøje, Christian Mygen og Søren Hvejsel.
Ved efterårets generalforsamling var der genvalg til kasserer Christian Mygen, mens Hans Bergau ikke modtog genvalg, i stedet valgtes Kai Spaanhede. Til en ledig plads i bestyrelsen valgtes Niels Miav. Begge revisorer blev genvalgt. På et bestyrelsesmøde i oktober blev det besluttet at lave et jubilæumsskrift som også bliver et sanghæfte, samt der bliver annoncer i hæftet. Der bliver reception i hulen med presse og fælles march med faner. Ved generalforsamlingen i marts 2007 kunne man kun se fremad mod jubilæet og samtidig glæde sig over en sund økonomi.

Gå tilbage til Danmark

To top