GoTo Naverne-CUK.dk

Historie

“VORES HISTORIE” paa dansk og derefter paa engelsk
“OUR STORY” first in Danish then in English

 
LOS ANGELES NAVERKLUB
 
Los Angeles Naverklub blev grundlagt 5. April 1934. Albert Jahnsen varden første formand, Niels Pallisgaard sekretær, Jens Lauridsen kasserer. Jens Lauridsen, “Jimmy”, var en af de oprindelige grundlæggere og havde til opgave at danne og vedligeholde drømmen om Los Angeles Naverklub.
 
Et stykke land på ca. halvanden hektar blev skænket til klubben i 1943 af Bill Omer. Dette stykke land blev betegnet som et ”udflugtsted” for Naverne. Den 3. November 1943 blev grunden døbt ”Naverdalen”, på Engelsk ”The Naver Valley”. Skødet på ejendommen blev officielt registreret i Juli 1947.
 
Efter foreningen var legalt registreret i California blev det første bestyrelsesmøde holdt den 6. Oktober 1943, og det foregik på 1359 West 24th Street i Los Angeles. Dette var stedet, hvor alle tidligere og følgende møder blev holdt indtil forholdende blev i brugbar stand i Naverdalen.
 
De tidligste naver ”pionerer”, der brugte Naverdalen, havde ingen af de faciliteter og behageligheder, som vi har glæde af i dag. Der var ingen toiletter, klubhus, patio, køkken, gæsterum, skure, udflugt areal med borde og bænke, elektricitet, air conditioning, regulær affald service og, mest vigtigt, ingen vandforsyning. Vand, som man ville have, måtte man med håndkraft bringe ind i spande og mælkejunger oppe fra vejen, Norumbega Drive. Siden den oprindelige erhvervelse af grunden er der i Naverdalen kommet adskillige forbedringer, der svarer til vores håb og ønsker om bedre forhold.
 
Ifølge vores granskning i dag var det første fremskridt, der blev bygget i Naverdalen, et komfur af mursten med skorsten, (som ikke eksisterer i dag), i det nuværende udflugts areal i et skygget areal under træerne. Senere blev stedet dækket med cement og borde blev opstillet. Det gav en skøn ramme for Navere og familie at samles for skovtur og brygge deres velsmagende og stærke danske kaffe. Som en slags minde om vores tidlige Naverdal begyndelse holder vi en årlig L.A. Naverklub ”frokost i det grønne” hver September.
 
Den første flagstang blev rejst af Andrew Nielsen den. 16. September 1944. Bebyggelsen af Naverdalen begyndte i 1945 med opførelsen af et hus til den, der holdt øje med grunden. Byggematerialer var vanskelige at få på grund af krigen, der endnu rasede, men Eigil Jensen havde ”forbindelser” og var istand til at skaffe, donere, og bringe de nødvendige materialer. Der blev installeret vandrør, vand bragt ind til stedet, og vores vej ind til Naverdalen blev for første gang asfalteret på dette tidspunkt. Huset til ”opsynsmanden” blev brugt til møder af og til.
 
Den næste udvidelse, der fandt sted i flere omgange i Naverdalen, var opførelsen af Hulen. I første omgang begyndte man i 1951 at opføre et skur til at opbevare materialer og redskaber (det nuværende køkken), og toiletter. Skuret blev af og til brugt som mødelokale. I 1969 blev det første lokale i Hulen opført opad den nuværende køkken), og toiletter. Skuret blev af og til brugt som mødelokale. I 1969 blev det første lokale i Hulen opført opad den vestlige væg af skuret. Dette møderum havde også sin egen indgangsdør, den dør, vi stadig benytter.
 
I 1970 blev cementen lagt for den nordlige patio ved siden af skuret og Hulens dør til mødelokalet.
 
I 1976 blev mødelokalet udvidet til dets nuværende væg mod vest. Den seneste udvidelse blev bygget i 1985. Denne udvidelse, der dækkede hele længden af det eksisterende mødelokales væg mod Nord, udvidede Hulen til den nuværende størrelse. Den nye tilføjelse fik også sin egen indgangsdør, hvor der i øjeblikket står et køleskab. Da væggen mellem de to rum blev fjernet gav det os det store mødelokale i Hulen.
 
Et selvstændigt opført lagerrum blev bygget i begyndelsen af 1989, nogle få meter fra toiletterne. Endnu et lagerrum, der faktisk er en transport container, blev anskaffet i Maj 2006 og bragt til Naverdalen som tilføjelse til skuret. Senere begyndte arbejdet med at om danne skuret til en mindre, men hyggelig gæstebolig med køjepladser. Ombygningen blev færdig i Oktober 2006.
 
Kort efter, at gæsteboligen blev færdig, blev der installeret brusebad i et af toiletterne. Dette færdiggjorde faciliteterne til at huse gæster. Ligeså gav det lejlighed til de navere, som påtager sig frivilligt lange arbejdsdage i Naverdalen, til et forfriskende brusebad.
 
Ikke alle projekter havde at gøre med bygningerne. Som resultat af en konkurrence for at finde en stedfortræder for det gamle egetræ, der døde, og som havde stået lige i midten af den runde indkørsel foran Hulen, foreslog en dreven Naver, at man skulle opføre en kopi af en gammel dansk gravhøj. Jorden omkring blev skrabet sammen i en bunke, så det lignede en ”kæmpehøj”. Store stene blev flyttet og anbragt på den traditionelle måde, der viste, at det er et begravelsessted, ligesom i fortiden. Ted Petersen lavede et Naver skilt og placerede det på højen i 1981.
 
Udover forandringerne ved byggeri i Naverdalen har vi også haft flere kunstneriske medlemmer, som har bidraget til vores specielle Naver omgivelser. Otto Lund var den Naver, der dekorerede loftsbjæl-kerne med alle disse vise ord og morsomheder. Han fremstillede også mange af de porcelæns tallerkener og andet, der dekorerer væggene i Hulen. En anden naver med kunstnerisk talent er Ed Belknap, der skabte det raderede glasmaleri af vores Naver mærke, som findes på den østlige væg af patioen.
 
Det er klart, at der er foregået mange andre ting gennem årene, end det, der er beskrevet her. Det er blot blevet skrevet for at give et indtryk af vores energiske Naver sjæl og et perspektiv i al almindelighed om vores klubs historie.
 
Vi er alle meget stolte over vor Los Angeles Naverklubs arv og tilhørsforhold. Tusind tak for de mange gaver, både finansielle og materielle, og det ihærdige arbejde af L.A. Naverklub frivillige gennem de sidste 76 år. Drømmen fra den originale Naverklub er gået i opfyldelse!
 
LÆNGE LEVE LOS ANGELES NAVERKLUBBEN!

- - -
 
In English:
 
OUR STORY
 
The Los Angeles Naver Club was founded on April 5, 1934. Albert Jahnsen was the 1st President, Niels Pallisgaard, 1st Secretary,, and Jens Lauidersen, 1st Treasurer. Jens Lauridsen, best known as “Jimmy” and one of the primary founders, was directly responsible for formulating and keeping the Los Angeles Naver Club “Dream” alive.
 
A piece of land, almost four acres, was donated to the Naver Club in 1943 by Bill Omer. This piece of land was designated as a “picnic-ground” for the Navers. On Nov 3, 1943, the land was christened “Naverdalen” (in English: The Naver Valley). The deed was officially registered in the month of July, 1947.
 
After legal California incorporation, the 1st Board meeting was conducted on October 6, 1943 and was held at 1359 West 24th Street in Los Angeles. This is the place where all prior and subsequent meetings were held until facilities became available at Naverdalen.
 
The early Naver “Pioneers,” using Naverdalen, didn’t have any of the conveniences and amenities we enjoy today. There were no bathrooms, club house, patio, kitchen, Guest House, storage sheds, picnic area slab with tables and benches, electricity, air-conditioning, regular garbage collection, and, most important, no running water. The water that was needed had to be hand-carried in pails and milk-cans from Norumbega Drive. Since our original acquisition of the property, several improvements have occurred at Naverdalen to accommodate our wants and needs.
 
According to current research, the very first thing constructed at Naverdalen was a brick wood-burning stove, with chimney, (all of which has since been dismantled) at our current picnic locale in the shaded area beneath the trees. Later, the concrete slabs were laid and tables added. This provided the beautiful setting for Naver families to gather for their picnics and to brew their strong, rich Danish Coffee. In remembrance of our early Naverdalen roots, we stage the Annual L.A. Naver Club Picnic each September!
 
The first flag pole was installed by Andrew Nielsen September 16, 1944. Naverdalen “Building” development began in 1945 with the construction of the “Care-Taker’s House.” Building materials were scarce, because of the War effort, but Naver Eigil Jensen had “connections” and was able to procure, donate and deliver the required material. Pipe was laid, water brought on to the property, and our road into Naverdalen was first paved at this time. The “Care-Taker’s House” was occasionally used for Meetings.
 
The next development to take place, in several phases at Naverdalen, was the construction of Hulen (in English: A Grotto where one can escape the “cruel world”). The first phase began in 1951 with the construction of a building containing a Storage Shed (the current cooking facility) and the Bathrooms. This Storage Shed was periodically used as a meeting room. In 1969, the first small Hulen Meeting Room was constructed attached to the western wall of the Storage Shed. This Meeting Room also had its own entry door. (The door we currently use)
 
In 1970, the slab for the north patio was poured adjacent to the Storage Shed and Hulen Meeting Room door.
 
In 1976, the Meeting Room was extended to its current western wall location. The final addition was attached in 1985. This addition, utilizing the entire length of the existing Meeting Room’s north wall, extended Hulen north to our current northern wall location. This addition also had its own entry door. (Where our refrigerator is currently located) When the wall separating the two rooms was removed, it gave us today’s, large Hulen Meeting Room.
 
A Stand-alone Storage Shed was built in the 1989, a few yards east of the bathroom facilities. Another Storage Shed, actually a railroad transport container, was purchased in May, 2006 and brought-in to relieve our storage over-flow. Later, work began on remodeling our Stand-alone Storage Shed to convert it into a small, cozy Guest House, complete with bunk-beds. The remodeling was completed in October, 2006.
 
Shortly after the completion of the Guest House, a shower stall was installed in one of the bathrooms. This completed the “Guest” accommodations. It also provided a utility where our Naver Volunteers could clean-up after a hard days’ work at Naverdalen.
 
Not all building was structural. As a result of a contest to determine what should replace the very old oak tree that had died and was located in the space in the middle of our Hulen circular drive, one clever Naver suggested that we replicate an “Ancient Danish” burial mound. Dirt from our property was brought in and piled to form the Kæmpehøj. Boulders were also moved and stacked in the traditional manner to designate the mound as a burial site, as in the “Old Days.” Ted Petersen made the tile Naver Logo and placed it on the site in 1981.
 
In addition to the change brought about by “construction” at Naverdalen, we have also had a few artistic members who have contributed to our very special Naver environment. Otto Lund is the Naver who decorated our ceiling beams with all of those “words of wit and wisdom.” He also produced many of the porcelain plates and logos that decorate our Hulen walls. Another artistic Naver is Ed Belknap who made the etched, stained glass Naver Logo that is displayed on the patio enclosure’s east wall.
 
Of course, much more than what is described in this short narrative has occurred over the years. This was written only to give you a sense of our industrious Naver Spirit and a general perspective on our Club’s history.
 
We are all extremely proud of our L.A. Naver Club Affiliation and Heritage. Thanks to the many, many donations, both monetary and material, and the hard work of the L.A. Naver Club Volunteers over the last 76 years, the original Los Angeles Naver Club “Dream” has truly become a Reality!

LONG LIVE THE LOS ANGELES NAVER CLUB!

Gå tilbage til USA

To top